THE WORLD’S FIRST ARMANI HOTEL IN BURJ KHALIFA

Burj Khalifa Armani Downtown Dubai

Burj Khalifa - Armani Hotel Floor Plans

 • 1 Bedroom Suite 2
 • 1 Bedroom Suite 3
 • 1 Bedroom Suite 5
 • 1 Bedroom Suite 8
 • 1 Bedroom Suite 10
 • 1 Bedroom Suite 13
 • 1 Bedroom Suite 16
 • 1 Bedroom Suite 17
 • 1 Bedroom Suite 18
 • 2 Bedroom Suite 4
 • 2 Bedroom Suite 6
 • 2 Bedroom Suite 7
 • 2 Bedroom Suite 9
 • 2 Bedroom Suite 11
 • 2 Bedroom Suite 12
 • 2 Bedroom Suite 14
 • 2 Bedroom Suite 15